Huisregels

ALGEMENE HUIS REGELS:

Gedragsregels voor het lid:
• Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
• We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
• Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
• Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
• Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
• Doping of Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
• Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
• We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/-vereniging.
• Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
• De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
• Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden.

Gedragsregels voor de trainer:
• Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
• Brengt leden passie bij voor de sport
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
• Zorgt dat de trainingsruimte na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
• Ziet de meerwaarde om het zelfverdedigingsysteem als middel in te zetten voor de vorming van leden
• Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
• Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
• Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
• Heeft aandacht voor fair play
• Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
• Zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
• Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een examen
• Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een examen
• Spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

IKMF REGLEMENTEN:

 • Een ieder die krav maga gaat trainen in een IKMF trainingscentrum dient lid te worden van de bond, of je nu wel of niet examens doet.
 • Voor deelname aan de lessen van volwassen Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 • Studenten mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.
 • Studenten va de IKMF onthouden zich van enige vorm van politiek of relieus extremisme, hebben respect voor hun medemens en dier en staan voor de normen en waarden van onze samenleving.
 • Protect & Defend en IKMF-NL behouden zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltest, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.
 • Bij herhaling kan éénzijdig het lidmaatschap door Protect & Defend en/of IKMF-NL worden beëindigd en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens aan de IKMF of aan de club heeft verstrekt, kan onmiddellijke beëindiging van het club – en bondslidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht..
 • Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. geschiedt geheel op eigen risico.
 • Protect & Defend en IKMF-NL zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. wordt opgelopen.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen en op andere locaties waar getraind en of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • **Het is studenten van IKMF scholen ten strengste verboden om krav maga technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school en bond.
 • Protect & Defend en IKMF-NL aanvaarden geen verantwoordelijkheid en de student ontheft Protect & Defend en IKMF-NL van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student vanaf 18 jaar van IKMF-NL moet verplicht een WA-verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.
 • Iedere krav maga student is verplicht na aanvang van de lessen om lid te worden van de IKMF-NL (International Krav Maga Federation) voor € 25,- per jaar. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen. Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen- en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF krav maga clubs in de wereld. Op vertoon van het IKMF paspoort kan men in Nederland bij iedere krav maga school aangesloten bij de IKMF meetrainen.
 • Leden van de IKMF kunnen gratis gebruik maken van de IKMF-NL applicatie voor smartphones en tablets.
 • Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.

 

IKMF ETIQUETTE:

 • Van studenten van IKMF-NL wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen en begeleiden, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
 • Eventuele schade/kosten kunnen in het geval van opzet of onbenulligheid op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het sportschool- en bondslidmaatschap.
 • Bij contactsporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.
 • Van studenten van de IKMF wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
 • Lang haar kan worden vastgemaakt met een elastiek zonder scherpe delen. .
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv. oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid, want men kan bijv. na een klap, op het toilet ineen zakken.
 • Het t-shirt wordt in de broek gedragen.
 • Het dragen van hempjes en singlets is niet toegestaan in een les of seminar. Dames dragen geen laag uitgesneden of mouwloze shirts.
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.
 • Bij grondtrainingen wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.
 • Na de les ruimt ieder zijn lege flessen, bidons, papiertjes e.d. op.

 

KLEDING EN BESCHERMING:

 • Alle benodigde materialen kunnen zelf besteld worden via onze webshop of in een externe winkel worden aangeschaft.
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje en zonder overleg met de instructeur vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte krav maga trainingsbroek met zwart/wit ikmf logo, wit IKMF T- shirt, zaalschoenen. Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo. Het witte T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst, een nationaal embleem op de mouw in de vorm van de oranje leeuw of NL vlag. ( het is toegestaan om een clubshirt binnen de eigen club te dragen mits er op de rug het IKMF logo op gedrukt staat.)
 • De plaats van de levelpatch en ikmf logo op de broek: Bovenkant van het zwart/witte ikmf logo op de linker broekspijp ongeveer 20cm onder de broeksband, de levelpatch daar weer 1 centimeter onder.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten (bijv. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.
 • Wapens en stoot /trapkussens worden op de les locatie en tijdens level testing lokaal en landelijk door Protect & Defend meegebracht en bij seminars door IKMF-NL verzorgd.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur. Replica pistolen ongeacht kleur en materiaal zijn verboden volgens NL wetgeving en niet toegestaan.

 

BETALINGEN LESSEN, SEMINARS, BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP.

 • Betaling van het Protect & Defend lidmaatschap dient periodiek voorafgaand aan de nieuwe maand aan Protect & Defend voldaan te worden via:  tnv Protect & Defend B.V.
 • Seminars en examens dienen altijd contant betaald worden, tenzij anders vermeld.
 • Afzeggen voor seminars en level tests dient op zijn laatst 5 dagen voor start van het evenement te geschieden. Bij niet of te laat afmelden is de inschrijver het volledige bedrag van het betreffende event verschuldigd aan de IKMF.
 • De overeenkomst met de ikmf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
 • Opzeggen van het Protect & Defend-lidmaatschap moet schriftelijk volgens instructies van Protect & Defend te geschieden. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen van het Protect & Defend lidmaatschap resulteert niet automatisch in het opzeggen van het bonds lidmaatschap en dienen apart van elkaar te worden ingediend.
 • Opzeggen van het bondslidmaatschap dient voor 1 Januari van het lopende kalenderjaar via de email te worden beëindigd. Bij tijdige opzegging worden bondslidmaatschappen beëindigd per eerst komend kalenderjaar.
 • Leden met een betalingsachterstand kunnen het bondslidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 • Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël, Nederland of andere landen.
 • Deelname aan seminars, leveltest, training camps en overige events door de IKMF-NL georganiseerd zijn voor eigen risco.
 • Leden van de IKMF krijgen korting op de prijs van het seminar.
 • Iedereen vanaf 16 jaar kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de jaarlijkse bondscontributie.
 • Het incasso traject wordt door de IKMF uitbesteedt aan “Direct Pay”. Dit bedrijf incasseert het lidmaatschap geld en bij in gebreke blijven zullen zij een herinnerings sms sturen. Vervolgens bij geen respons zullen herinneringen en een aanmaning gestuurd worden vermeerderd met administratiekosten. Uiteindelijk zal dagvaarding volgen. Alle kosten komen voor rekening van de student. Bewaar altijd communicatie tussen U en de bond betreft lidmaatschap!!!

 

Stichting krav maga ikmf NL kan alle rechten uit hoofde van de vordering aan een derde overdragen of de vorderingen uit handen geven, die de inning van de vordering kan verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is stichting krav maga ikmf NL dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen of uit handen is gegeven gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) en bij een duurovereenkomst de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet (WIK) verschuldigd.”

 

De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die stichting krav maga ikmf NLs in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

 

 1. risicoanalyses;
 2. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
 3. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
 4. credit management doeleinden;
 5. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid.

 

Stichting krav maga ikmf NL mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie stichting krav maga ikmf NL de vordering heeft overgedragen of uit handen heeft gegeven. Indien u naar aanleiding van vorenstaande nog vragen heeft, dan kunt u altijd even contact opnemen met onze afdeling Legal op telefoonnummer 0180-691655.

 

VAKANTIES:

 • Alle Krav Maga scholen zijn gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens schoolvakantie’s.
 • Vakantieroosters zijn te bekijken via onze website en interne facebook groep en worden vroegtijdig vermeld en herhaalt.
 • Tijdens vakantie perioden dat wij gesloten zijn, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
 • Kantoor IKMF Nederland is tijdens schoolvakanties gesloten.
Schuiven naar boven